Rules of Taiwan Corner

Articles of Association in Danish

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Taiwan Corner og dens hjemsted er i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er at oplyse og udbrede kendskabet til Taiwans kultur og historie.  Foreningen støtter Taiwans demokrati og Taiwans ret til selvbestemmelse og medlemskab af alle internationale organisationer.

Det er foreningens mål at oplyse faktuelt og korrekt om Taiwans historie, politiske nutid og om det taiwanske samfund.

§ 3. Medlemmer:

Som medlem af foreningen kan optages alle, der støtter foreningens formål.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret.
Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens midler opbevares i bank.

§ 6. Generalforsamling:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af intern revisor.
8. Eventuelt.

Intern revisor kan ikke være en del af bestyrelsen.

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling,
jf. § 11.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker dette. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af en begrundet dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Foreningens ledelse:

Foreningens daglige ledelse består af leder, viceleder og kasserer, der skal leve i Danmark. Den daglige ledelse kan træffe beslutninger alene eller individuelt. Leder og viceleder kan også individuelt tage beslutninger over foreningens bankkonti.

Foreningen har en leder, der vælges af generalforsamlingen. Lederen kan frit vælge om han eller hun ønsker at blive benævnt Forperson, Formand eller Forkvinde. Beslutningen om benævnelse skal meddeles på det førstkommende
bestyrelsesmøde. I vedtægterne dækker Leder over Forperson, Formand eller Forkvinde.

En Viceleder vælges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Vicelederen kan vælge at blive benævnt Næstforperson, næstformand, næstforkvinde. Beslutningen om benævnelse skal meddeles på det
førstkommende bestyrelsesmøde. I vedtægterne dækker Viceleder over Næstforperson, Næstformand eller Næstforkvinde.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Københavns Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Leder og to bestyrelsesmedlemmer vælges i de lige år, kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges ide ulige år.

Der kan vælges en første og anden suppleant hvert år 2 til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et
bestyrelsesmedlem, forlader bestyrelsen indenfor valgperioden

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der skal afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er lederens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte lederen eller de 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling. Et ekskluderet medlem mister medlemsrettighederne umiddelbart efter bestyrelsens eksklusion.

Leder og viceleder er tegningsberettiget. Kassereren er ikke tegningsberettiget. Taiwan Corner kan ikke stifte gæld. Der kan udstedes et betalingskort (Visa og Dankort) til tegningsberettigede.

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med simpelt flertal, uden hensyn til de fremmødes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud en almennyttig non-profit-forening eller -organisation i Taiwan.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. januar 2008.

Vedtægternes §10 er blevet opdateret d. 2. marts 2011 på Taiwan Corners generalforsamling.

Vedtægternes er blevet opdateret d. 16. januar 2014 på Taiwan Corners generalforsamling.

Vedtægternes er blevet opdateret d. 31. marts 2022 på Taiwan Corners generalforsamling med hensyn til diversitet of titler.

Vedtægternes §7 er blevet opdateret d. 28. marts 2023 på Taiwan Corners generalforsamling.

Vedtægernes §10 er blevet opdateret d. 11. marts 2024 på Taiwan Corners generalforsamling.